Zásady vrátenia peňazí a reklamácií

ČLÁNOK I VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1. Spoločnosť OH SK, s.r.o. so sídlom Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka, IČO: 54 70 43 32, IČ DPH: SK2121782443 , zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, odd. Sro, vl. č. 162043/B, ktorá prevádzkuje online obchod s názvom BIOMIC.SK týmto vydáva tento REKLAMAČNÝ PORIADOK, ktorým sa upravujú podmienky, postup a práva a povinnosti zmluvných strán pri uplatňovaní zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného prostredníctvom stránky www.biomic.sk (reklamácia).
 • Tento REKLAMAČNÝ PORIADOK upravuje aj postup pri podávaní a vybavovaní sťažností a podnetov kupujúceho, ktorým môže byť aj spotrebiteľ.
 • Tento REKLAMAČNÝ PORIADOK je vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku. V prípade, že niektoré otázky nie sú VOP upravené, spravujú sa príslušnými ustanoveniami právnych predpisov uvedených v predchádzajúcej vete.
 • Tento REKLAMAČNÝ PORIADOK tvorí neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok.

ČLÁNOK II DEFINÍCIE A SKRATKY

 • Zákon o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku– zákon č. 102/2014 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 • Zákon o ochrane spotrebiteľa– zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
 • Predávajúci alebo prevádzkovateľ– spoločnosť OH SK, s.r.o.
 • Kupujúci alebo zákazník– akákoľvek plnoletá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo existujúca právnická osoba, za predpokladu, že riadne vyplní a zašle objednávku na nákup tovaru predávajúcemu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok a predávajúci jej objednávku záväzne akceptuje;
 • Tovar alebo predmet kúpy alebo zásielka– produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho, pričom môže ísť o zdravotnícke pomôcky alebo doplnkový sortiment, rozličný spotrebný tovar.
 • Kúpna cena– cena uvedená na stránke www.biomic.sk pri danom tovare v okamihu objednania tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté medzi kupujúcim a predávajúcim niečo iné;
 • Súvisiace náklady predovšetkým náklady súvisiace s dodaním tovaru kupujúcemu  na ním udanú adresu (najmä poštovné)  a náklady súvisiace so zaplatením tovaru (zvoleným spôsobom platby) kupujúcim (najmä dobierka).
 • Zmluvné strany– predávajúci a kupujúci;
 • Reklamácia– uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby;
 • Vybavenie reklamácie– ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie;
 • Bankový účet– je bankový účet č. IBAN: SK79 1100 0000 0029 4313 1857
  vedený v : Tatra banka, a.s ktorý patrí predávajúcemu;
 • Zdravotnícke pomôcky– zdravotnícke pomôcky, okrem zdravotníckych pomôcok, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov;
 • Doplnkový sortiment– kozmetika, dietetické výrobky, minerálne vody, detská výživa a iné výrobky určené na ochranu a podporu zdravia a krásy, ktoré spĺňajú požiadavky na uvedenie na trh podľa osobitných predpisov;
 • RP– tento Reklamačný poriadok, ktorým sa riadi reklamácia tovaru kúpeného prostredníctvom www.biomic.sk
 • VOP– Všeobecné obchodné podmienky www.biomic.sk

ČLÁNOK III ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých tovaroch nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo o použitý tovar, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).
 3. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady (s prepravcom, resp. pri osobnom prevzatí tovaru na odbernom mieste). Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
 4. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä: 

a) množstevný a sortimentný rozdiel, 

b) znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)

 1. Kupujúci má možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v Článku VI VOP alebo vrátiť zdravotnícku pomôcku za podmienok uvedených v Článku VII VOP

Za vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci a ktorú možno úspešne reklamovať sa nepovažuje: 

 • nepotrebnosť tovaru; 
 • dodatočná nespokojnosť s cenou; 
 • nespokojnosť s účinkami tovaru; 
 • zákazník spôsobil vadu tovaru sám alebo ju spôsobili osoby, ktorým umožnil tovar používať;
 • zákazník pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a pre vadu bola poskytnutá zľava z ceny tovaru; 
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním (napr. v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený); 
 • boli porušené ochranné plomby na tovare; 
 • tovar sa reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti (napr. po uplynutí doby exspirácie) alebo po uplynutí doby životnosti (pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby); 
 • vady vznikli v dôsledku živelnej katastrofy alebo inej nepredvídateľnej udalosti spôsobenej vyššou mocou;
 • vady boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca.
 • Za vadu tiež nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený alebo k vade došlo prevádzkou alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho časti.
 • Kupujúci berie na vedomie, že dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok tovaru. Za tento je zodpovedný výrobca. 
 • Kupujúci berie na vedomie, že tovar môže byť v určitých prípadoch ako napr. zdravotnícke pomôcky špeciálnym tovarom, s ktorým je potrebné vždy zaobchádzať v zmysle priloženej písomnej informácie výrobcu. 
 • Kupujúci rovnako berie na vedomie, že záručná doba nie je vždy totožná s dobou spotreby (expiračná doba), ktorá je vždy vyznačená na obale konkrétneho tovaru.

ČLÁNOK IV REKLAMÁCIA ZÁSIELKY

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše prepravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu sa začne reklamačné konanie.

ČLÁNOK V REKLAMÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

 1. Kupujúci môže vrátiť ZDRAVOTNÍCKU POMÔCKU, ak zásielka obsahuje 

a) poškodenú zdravotnícku pomôcku, 

b) iný počet balení zdravotníckej pomôcky, ako bol objednaný, 

c) zdravotnícku pomôcku po dátume exspirácie, 

d) zdravotnícku pomôcku, ktorá nespĺňa technické požiadavky uvedené vo vyhlásení o zhode, 

e) zdravotnícku pomôcku bez návodu na použitie alebo ak návod na použitie nie je v štátnom jazyku.

 • Zdravotnícke pomôcky je možné vrátiť z dôvodov uvedených v bode 1. a 2. tohto Článku V tohto Reklamačného poriadku do siedmich (7) pracovných dní od ich prevzatia kupujúcim a to nasledovným spôsobom:
 • zaslaním poštovej zásielky na adresu sídla spoločnosti (OH SK, s.r.o., Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka). Zásielka musí  obsahovať zdravotnícku pomôcku a krátky list, v ktorom kupujúci uvedie, že vracia zdravotnícku pomôcku spolu s dôvodom takéhoto vrátenia.
 • Vrátené zdravotnícke pomôcky musia byť nepoužité, v pôvodnom nepoškodenom obale (s výnimkou prípadu, ak je dôvodom vrátenia práve poškodenie obalu), s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. 
 • Ak ide o  zdravotnícku pomôcku vrátenú kupujúcim z dôvodov podľa bodu 1. tohto Článku V tohto Reklamačného poriadku, predávajúci je povinný prevziať vrátenú zdravotnícku pomôcku a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote štrnástich (14) dní odo dňa vrátenia zdravotníckej pomôcky kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar vrátane súvisiacich nákladov, a to výlučne prevodom na kupujúceho, ktorého číslo je kupujúci povinný uviesť pri vrátení zdravotníckej pomôcky osobne alebo v liste, ktorý je prílohou vrátenej zásielky.
 • Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo vrátenie zdravotníckej pomôcky kupujúcim vykonané v súlade s týmto Reklamačným poriadkom; v prípade, ak ho predávajúci vyhodnotí ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.

ČLÁNOK VI ZÁRUČNÁ DOBA A JEJ PLYNUTIE

 1. Záručná doba pre spotrebiteľa je 24 mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom je 12 mesiacov, ak nie je uvedená pri konkrétnom tovare dlhšia záručná doba.
 2. Ak ide o použitý tovar, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov a v prípade kupujúcich, ktorí nie sú spotrebitelia , nie však kratšej než 6 mesiacov.
 3. Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky tovaru. V prípade kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa toto ustanovenie aplikuje primerane.
 4. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha tovaru umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať daňový doklad o kúpe.
 5. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
 6. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 7. Práva zo zodpovednosti za vady pri tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak práva zaniknú.
 8. Ak je na tovare vyznačená exspiračná doba, končí sa záručná doba uplynutím tejto exspiračnej doby.
 9. Ak ide o použitý tovar, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim. Ak ide o použitý tovar zakúpený inou osobou ako spotrebiteľom, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 12 mesiacov odo dňa prevzatia použitého tovaru kupujúcim.
 10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.
 11. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 12. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 13. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 14. Akonáhle kupujúci uplatní niektoré z práv zodpovednosti za vady tovaru, napríklad právo na odstránenie vady či zľavu z kúpnej ceny, je týmto prejavom viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

ČLÁNOK VIII VADY ODSTRÁNITEĽNÉ

 1. Za odstrániteľné vady sa považujú také vady, ktoré možno opravou odstrániť bez toho, aby utrpel vzhľad, funkcia a kvalita tovaru.
 2. Ak ide o odstrániteľnú vadu, má kupujúci právo, aby bola vada bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O vykonaní nápravy rozhodne predávajúci a dohodne termín vyzdvihnutia opraveného tovaru kupujúcim, pokiaľ sa nedohodnú inak (odoslanie poštou).
 3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za tovar bez vady, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 5. V prípade kupujúceho ako spotrebiteľa platí, že ak kupujúci reklamuje tovar kvôli vade do šiestich (6) mesiacov od predaja, platí, že vada existovala už v čase predaja.

ČLÁNOK IX VADY NEODSTRÁNITEĽNÉ

Za neodstrániteľnú vadu sa považuje taká vada, ktorú nemožno odstrániť, alebo jej odstránenie nie je účelné s prihliadnutím ku všetkým rozhodným okolnostiam.

 1. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa vady po oprave ide vtedy, ak sa rovnaká chyba, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, opätovne vyskytne. Väčším počtom chýb trpí tovar vtedy, ak má v dobe uplatnenia reklamácia súčasne najmenej tri odstrániteľné vady.
 3. V prípade, že charakter neodstrániteľnej vady nebráni riadnemu užívaniu tovaru ako tovaru bez vady (napr. vady estetické) a kupujúci nežiada výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Pri poskytovaní zľavy sa prihliada ku charakteru vady, stupňu a spôsobu opotrebovania výrobku, dĺžke jeho užívania a k možnostiam ďalšieho použitia.

ČLÁNOK X TOVAR PREDÁVANÝ SO ZĽAVOU

Ak tovar predávaný za nižšiu cenu alebo použitý tovar má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu. Záručná doba sa vzťahuje aj na výrobky predávané vo výpredajoch alebo so zľavou. Ak je však poskytnutá zľava kvôli určitej vade tovaru, túto vadu potom nie je možné reklamovať.

ČLÁNOK XI UPLATNENIE PRÁVA

 1. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho osobne v sídle spoločnosti OH SK, s.r.o., Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka.
 2. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy.

ČLÁNOK XII POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu na e-mailovú adresu: info@ohsk.sk alebo písomne doporučenou poštou. To neplatí, ak je na vykonanie opravy určená iná osoba (viď Článok XI bod 2). Tento článok sa nevzťahuje na reklamáciu zásielky v zmysle článku 3.
 2. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to zaslaním doporučenou poštou (alebo ako balík) alebo kuriérom na vlastné náklady (nie na dobierku). Kupujúci je povinný zásielku zreteľne označiť názvom „REKLAMÁCIA“.
 3. Reklamácia prostredníctvom e-mailu sa považuje za neuplatnenú, ak najneskôr do 5 pracovných dní nie je doručený predávajúcemu reklamovaný tovar odoslaním doporučenou poštou alebo ako balík alebo kuriérom.
 4. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o reklamácii, a to takou formou, akou mu bola reklamácia oznámená ( e-mailom, poštou).
 5. Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád písomne, a to priamo prostredníctvom e-mailu alebo poštou, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu tak, že ho odošle doporučenou poštou alebo ako balík kuriérom (nie na dobierku). Kupujúci uplatňujúci reklamáciu uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e – mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 6. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci daňový doklad – faktúru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
 7. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
 8. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.
 9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.
 10. Predávajúci vedie evidenciu reklamácií v prípade spotrebiteľov v zmysle príslušných právnych predpisov.

ČLÁNOK XIII POSTUP PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ

 1. Kupujúci (ďalej aj ako „sťažovateľ“) môže podať sťažnosť alebo podnet na e-mailovú adresu: info@ohsk.sk alebo písomne na adresu OH SK, s.r.o., Pod záhradami 2455/62, 841 02 Bratislava – mestská časť Dúbravka. Sťažovateľ musí v sťažnosti uviesť svoje údaje minimálne v rozsahu: meno a priezvisko /  v prípade inej osoby ako spotrebiteľa aj obchodné meno, sídlo a v každom prípade kontaktnú adresu/e-mail, na ktorú/ý môže predávajúci zaslať písomnú odpoveď o spôsobe vybavenia sťažnosti. Na anonymné sťažnosti nebude predávajúci prihliadať.
 2. Predávajúci vybaví sťažnosť kupujúceho v lehote 30 dní od jej prijatia, a to nasledovným spôsobom:
 • V prípade, že po prešetrení sťažnosti predávajúci vyhodnotí túto ako opodstatnenú, zabezpečí vykonanie potrebných opatrení na odstránenie nedostatkov, ktoré boli predmetom sťažnosti a o spôsobe vybavenia sťažnosti sťažovateľa písomne vyrozumie,
 • V prípade, že po prešetrení sťažnosti predávajúci vyhodnotí túto ako neopodstatnenú, písomne sťažovateľa o tejto skutočnosti upovedomí.

ČLÁNOK XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tento RP je súčasťou VOP. Kupujúci spolu s vyplnením a odoslaním objednávky udelil predávajúcemu súhlas s ustanoveniami VOP, a teda aj tohto RP. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.
 2. Tento RP platí pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke www.biomic.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho, ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak.
 3. Tento RP nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.biomi.sk ak nie je na webovom sídle alebo v RP uvedená iná informácia. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia tohto RP. Zmena účinnosti RP nastáva momentom zverejnenia na webovom sídle predávajúceho, ak nie je na webovom sídle alebo v RP uvedená iná informácia.

V Bratislave, dňa 09.10.2023

Nákupný košík
Návrat hore
WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner